lyrics

Key : Ab

1
Vannuai Topa vantung a maang,
Ni, kha, aksi pan Na vang taang;
Na khempeuhte’ bulpi Na hi,
Hong itte tawh Na kinai hi.

2
Nuntakna Ni, khuavak Na hi,
Khuamial hunin Nang nong taang hi;
Lam-et aksi’n hong lung nuamsak,
Zan vil hun sawt ngakzo tuamsak.

3
Nong mai gum ciang, zankhua mial bang,
Nong maitai ciang, zinkhuavak bang;
Sakhi tuihup hehpihna lim,
Mawhna simloh Nang aa hi kim.

4
A hing tanga hong kipia teng,
Khuavak sungah kigawm mateng;
Thuman hong pia’n hong khah dingin,
Hong tawh kuang in, Nang a dingin.

close