lyrics

Key : Ab

1
Hong ging zuazua zankim laitak,
Vantung la ngaihpi hong ging suk hi;
A la dawng lah la ngaih mahmah,
A sate lah vantungmi honpi.

Sakkik
A sangbel ah minthang hen aw,
Lei-ah mite tung nopna om hen,
Khangsawnte’n tuu bang cing hen aw,
Lei in pahtawi kikkik hen.

2
Tuucing mite’n tua vangtang mu,
Vantung mite’ thu puak za uh hi;
Ganbuk sungah biakna pia uh,
Huih lak khempeuh thawnin la kisa.

3
Khazih Honpa, Pa’ sathau nilh,
Leitbat lauhuai loh ding hong paizo;
Dahna thuakte nialna thuakte,
I mawhna puakhia Pasian Tuuno.

close