Top videos

Stavanger Dekket av Snø (2022)
Stavanger Dekket av Snø (2022) Ai Suan 2 Views • 21 days ago

⁣Stavanger dekket av snø, sett fra toppen av Bybrua (2022)

Bia Veve Ning
Bia Veve Ning Ai Suan 2 Views • 21 days ago

⁣Bia Veve Ning

Verse 1:
Launa’n ka thanem na hong gen ciang
Nang lo ka koh ding ken nei keng
Zumna’n ka mawhna te hong gen ciang
Nang lo ka belh ding dang om kei

Chorus:
Hong phat veve ning
Khuamial in hong tuamcip zong
Hong bia veve ning
Ka gelna bang piang kei zong
Hong zuan veve ning
Dahna huihpi’n hong nawk zong
Bang bang hong piang zong
Nang hong bia veve ning

Verse 2:
Ka tel zawh loh thu leh la om zong
Zeisu nang kong muang veve ding
A piang na khempeuh te sung pan
Lungdam kong koh ding mu veve ing
A piang na khempeuh te sung pan
Lungdam kong koh ding mu veve ing

Kei Zeisu It Pen Hing
Kei Zeisu It Pen Hing Ai Suan 2 Views • 21 days ago

⁣Kei Zeisu It Pen Hing

Verse:
Kei Zeisu Itpen hing lei tung na khempeuh sang
Bangmah in hong ki khen sak zolo ding
Kei Zeisu Itpen hing Vantung Vangliatna te sang
Bangmah in hong ki khen sak zo ken teh

Chorus:
Kei Zeisu It pen hing
Na dang khempeuh sang
Kei Hong Gum ding hong pai hi
Van tokhom nusia'n
Amai thei lo ka mawh nate,amai na ding in
A nuntakna hong pia'n ,a si hong bua
Kei nong Itluat man hi zen maw

Verse:
Kei Zeisu Itpen hing Hoihna ka neih loh hang
Zeisu itna'n kei hong ban veve hi
Kei Zeisu Itpen hing mawh na tawh ka ki dim han
Zeisu in ka mawh na teng hong maisak

Ki Sap Nei Keng
Ki Sap Nei Keng Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Ki Sap Nei Keng

Verse:
Bangmah kong gen ma in
Ka lungsim nong mu khin
Ka kisap khempeuh thei in
Nong sik den hi.

Verse:
Nangtawh kigam la leng
Kei ka sia ding hi
Ka nuntakna khempeuh sang in
Nongitna kip hoih zaw

Chorus:
Nang lo deih dang nei keng
Nang lo ki sap nei Keng
Vantung leinuai ah
Nang bang a hoih om kei
Topa Nang lo, Ki Sap Nei keng!

Verse:
Nongit napan in mun
DangKoi mah Tai thei keng
Mual leh guam ah ka om zong
Nang na om hi

Verse:
Ka sungka pua tel in
Nongit ve ve hi
Nong itna angsung pan in
Bangma’n hong khen zo kei.

Na Khatha Bek
Na Khatha Bek Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Na Khatha Bek

Verse 1:
Mualte kin ding bek ngak ing
Upna tawh thupia zo ing
Kulhpi te kimkot pai zo ing
Kulhpi cip ding bek ngak ing
Sakolte a baihsa in om
Galvan te ki ging sa in om
Hi zong gualzawhna
Topa nang hang bek hi

Chorus:
Na khatha bek tawh
Ka ma ka tun zo ding
Na khatha bek tawh
Gualzawhna ka mu hi
Galkap tam man hilo
Galvan hauh man hilo
Na khatha bek tawh
Hi ciang ka tung zo hi

Na Khempeuh Hoih
Na Khempeuh Hoih Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Na Khempeuh Hoih

Chorus:
Na khempeuh hoih, na khempeuh ki cing
Na khempeuh hoih, na khempeuh ki cing
Zeisu sung ah, na khempeuh hoih
Na khempeuh hoih, na khempeuh ki cing
Na khempeuh hoih, na khempeuh ki cing
Zeisu sung ah, na khempeuh hoih

Verse 1:
Ka nuntakna ka lungngai a
Hi ciang hong tun Topa na hi
Ka nuntakna bup a nei Pa’n
Ka mailam ding gel khin zo hi

Verse 2:
Lungdam, maitai na nong pia hi
Leitung zawhna kei sung nong guan
Nong piak sa thupha khempeuh sang
Nong piak lai ding thupha tam zaw

Bridge:
Vantung nopna, kei sung nong guang hi
Vantung hauhna, kei sung nong guang hi
Vantung damna, kei sung nong guang hi
Vantung daihna, kei sung nong guang hi

Na Zia Leh Tong
Na Zia Leh Tong Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Na Zia leh Tong

Verse:
Ka etet hang ken mu thei keng
(Nang nong lah kei leh )2
Ka zakzak hang ken tel zo keng
( Nang nong hilh kei leh )2

Chorus:
Na zia, na Tong na ngeina te
Kei hong hilh in, Ken Nuam sa ing
Ka pai nang lampi hong lak in
Kalsuan sim in, Kong deih hi Topa

Verse:
Ka hih theihna a mawkna pi
( nang nong om kei leh )
Mit taw a khuamu lo bang in
( Kong kisam den hi )2

Bridge:
Kha siangtho hong ompih den in
Kha Siangtho hong makaih den in
Kha siangtho a tawntung
Nong huhna kisam ing

Big Buck Bunny
Big Buck Bunny Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Big Buck Bunny 60fps 4K - Official Blender Foundation Short Film

A Nungta Pasian
A Nungta Pasian Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣A Nungta Pasian

Verse 1:
Leipian mapek in a om Pa
Na khempeuh te pianna bulpi
Na muhloh na mun om kei
Na omloh na mun om kei
Nisim in ka tuah thu khempeuh
Na theihloh kal a piang om kei
A piang na khempeuh sung pan
Na vangliatna kei nong mu sak

Chorus:
Meiphual pi sung pan in
Topa nong dawn tuah hi
Humpite kamsung pan, nong hon khia hi
Ka mai a suangpi pan
Ka dawn ding tui nong pia
Ka galte om na mai, an nong lui hi
A nungta Pasian

Bridge:
Misi te nangawn ihmu ci’n a phong Pa
Guhkeu te nangawn thupia in na hing sak
Nang ading zekai ahun lap lo om kei
A lamdang Pasian, na nungta tawntung hi

Galhang Zeisu
Galhang Zeisu Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Galhang Zeisu

Verse 1:
Khua hun ki khel in, huih nunzia ki dang zong
Nong itna kip in ki khel ngei kei
Mual te kiling in, van leh lei mang thang zong
Na kammal mangthang ngeilo ding
Mangthang ngeilo ding

Chorus:
Ih lang hong pang galhiam kiplo ding
Khuamial thukpi
Ih nawk hang ih lau kei ding
Ei lam hong om Pa muanhuai hi
Guallel ngeilo hi

Bridge:
Lau neilo, lelh neilo, a galhang Zeisu
Sihna tuancil in a gualzo Pa
A hangsan, a muan huai, a thahat Zeisu
Na khempeuh Nang a ding baih lua

Hong Dim In
Hong Dim In Ai Suan 1 Views • 21 days ago

⁣Hong Dim In

Verse:
(Ka Kha dang tak in
nang kong zuan hi
Ka Kha gilkial in
nang kong lunggulh hi)2

Chorus:
A ngei banglo
Nang Kongkisam hi
A ngei banglo
hong bua suk in
Ka dim let dong nang kong deih hi Topa....
Ka dim let dong hong bua suk in

Bridge:
(Hong dim in, Ka vek pi’n
Nang tawh dim nuam ing
Hong dim in, Na kha tawh
kei dim let nuam ing)X2