Amah A Muangte Hu
Amah A Muangte Hu
Lamal: Ai Suan
La-aw: Peter Kimboih
Band: Jubal band
Studio: Jubal

Amah A Muangte Hu

Verse 1:

Vanglian Topa lim sungah kibual mite,

Haksatna leh siatna sung pan hong hon khia ding a,

Hong lungkimsak in hong pahtawi ding hi,

A mah a belte honkhia in lamto hi ...

 

Chorus:

Topa ka bukna le, ka munkip muanhuai hi,

Na kha nuai-ah bit takin nong kem hi,

Simlei-ah buaina leh natsia huihkhi hong lang zong,

Hong liah hong dal hong kem hong cing a thuman Pasian hi.

 

Verse 2:

Humpi nelkai khut sungah Daniel kikhia,

Shadrak, Meshak, Abednego meiphual sung kilawn,

Tuipi thuk sungah Jonah kikhia suk,

Tuate ompih in a kempa vanglian hi ...

 

Verse 3:

Upna sungah zung thuk kha’n nungta ciat ni,

Lametna leh muan gamna tawh kalsuan ciat ve ni,

Lungkia kei-in la thuman lenkip in,

A vangliatnate na mit tawh na mu ding ...

What's your reaction?

Comments

https://siantongluan.net/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!