Music

Na Khempeuh Hoih - Phillip + Ruth
Na Khempeuh Hoih - Phillip + Ruth Ai Suan 5 Views • 7 days ago

⁣Na khempeuh Hoih ( Rom 8:28 )
Composer: Phillip Piang

Verse:
Ka nuntakna ka lungngai a
Hi ciang hong tun Topa na hi
Ka nuntakna bup a nei pa’n
Ka mailam ding gel khin zo hi

Chorus:
(Na khempeuh hoih, Na khempeuh kicing )2x
Zeisu sung ah Na Khempeuh Hoih.

Verse:
Lungdam, maitai na nong pia hi
Leitung zawhna kei sung nong guan
Nongpiak sa thupha khempeuh sang
Nong piak lai ding thupha tamzaw.

Bridge:
( Vantung nopna, Kei sung nong guang hi
Vantung Hauhna, Kei sung nong guang hi
Vantung damna, Kei sung nong guang hi
Vantung daihna kei sung nong guang hi)2X

A Nungta Pasian ( Studio Version ) We Worship ft. Chosen Generation Phillip Piang
A Nungta Pasian ( Studio Version ) We Worship ft. Chosen Generation Phillip Piang Ai Suan 4 Views • 7 days ago

⁣A Nungta Pasian

Composer: Phillip Piang
Jere 23:23-24 Matt 9:24, John 11:11

Verse:
Leipian mapek in a om Pa
Na khempeuh te pianna bulpi
Na muh loh na,mun om kei
Na om loh na mun om kei


Verse:
Nisim in ka tuah thu khempeuh
Na theih loh kal a piang om kei
A piang na khempeuh sung pan
Na Vangliatna kei nong mu sak

Chorus:
- Meiphual pi sung pan in
Topa Nong dawn tuah hi
- Humpi te kamsung pan
Nong hon khia hi..
- Ka mai a suangpi pan
Ka dawn ding tui nong pia
- Ka galte om na mai
An nong lui hi. A nungta Pasian

Bridge:
(Mi si te na ngawn ihmu ci’n a phong Pa
Guhkeu te na ngawn thupia in na hing sak
Nang ading zekai a hun lap lo om kei
A lamdang Pasian, Na nungta tawntung hi)4X

Ki Sap Nei Keng - Phillip + Ruth
Ki Sap Nei Keng - Phillip + Ruth Ai Suan 4 Views • 7 days ago

⁣Ki Sap Nei Keng || Late 63:3
Composer: Phillip Piang

Verse:
Bangmah kong gen ma in
Ka lungsim nong mu khin
Ka kisap khempeuh thei in
Nong sik den hi.

Verse:
Nangtawh kigam la leng
Kei ka sia ding hi
Ka nuntakna khempeuh sang in
Nongitna kip hoih zaw

Chorus:
Nang lo deih dang nei keng
Nang lo ki sap nei Keng
Vantung leinuai ah
Nang bang a hoih om kei
Topa Nang lo, Ki Sap Nei keng!

Verse:
Nongit napan in mun
DangKoi mah Tai thei keng
Mual leh guam ah ka om zong
Nang na om hi

Verse:
Ka sungka pua tel in
Nongit ve ve hi
Nong itna angsung pan in
Bangma’n hong khen zo kei.

Kei Di'n A Hun - Lalparzo Sanate
Kei Di'n A Hun - Lalparzo Sanate Ai Suan 2 Views • 8 days ago

⁣Kei Di’n A Hun
(T. Pumkhothang)


Tou Jesu ka neih man in,
Bangdang thupi omta lou;
Tou Jesu neih, kei a di’n a hun hi,
Siamna saanna hauhnate;
Bangmah neilou ka hi zong,
Tou Jesu neih, kei a di’n a hun hi.

Tou Jesu neih,
Kei a di’n bang teng sang in manpha;
Tou Jesu neih ka hauhna pen ahi,
Hiai khovel in;
Mihai banglel in hon sim taleh zong,
Tou Jesu neih kei a di’n a hun hi.

Taaksap hunte hongtung a,
Lam-etna a bei zong in;
Tou Jesu neih, kei a di’n a hun hi,
Theipi kung pallun lou in;
Huang ah ganta bei zong in,
Tou Jesu neih, kei a di’n a hun hi.

Zaitha hatna hongbei in,
Pallaini hong vul zong in;
Tou Jesu neih, keia di’n a hun hi,
Teek leh vuai hun hongtung a;
Tung sunni a kaaita zong,
Tou Jesu neih, kei a di’n a hun hi.

Topan Sem Thei Hi - Khualpi
Topan Sem Thei Hi - Khualpi Ai Suan 1 Views • 8 days ago

⁣Topa’n Semthei Hi


Verse 1
Haksatna te hang in
Thanem in ka om ciang
Cih nang theilo in
Kun in ka kah laitak
Topa hopihna aw nem in
Vangikpua agim mi aw
Hong pai in, tawldamna kong pia ding ci


Verse 2
Haksatna te khempeuh
Thupha nong hi sak hi
Ka kahna aw te zong
Lamna tawh nong heisak hi
Topa khut in seplah neilo
Apiang theilo zong omlo
Nisim in, na min kong pahtawi hi


Chorus
Topa’n semthei hi, semthei hi
Sep zawhloh nei lo, sihna zo in a thokik hi
Topa’n semthei hi, semthei hi
Lungkham buaina te
Gualzawhna tawh hong hei sak hi


Bridge
Damlote damna pia hi
Misite thupia in, hing kiksak hi
Suangpi pan tui phul sak hi
Tuikha khum sak hi, Topa’n semthei hi

Ompihna - Thang Tawng
Ompihna - Thang Tawng Ai Suan 2 Views • 8 days ago

⁣Ompihna


Verse 1
Ka kalsuanna ka sepna peuh ah
Na khutmate ken mu nuam ing
Kei bek hong zawttawmsak kei in
Na hoihnate ka muh theih na’ngin
Topa aw kei hong lawng kik aw
Nong lawnkikna ken lunggulh ing
Topa


Chorus
Ka lungtang a khawl mateng
Na min hong phat ning
Na maipha mu nuamin
Nau bang kap ing Topa
Nong om loh ciang kei hawm lua ing
Nong ompihna ken ngai lua ing
Ka kha in ciiktui bangin
A lunggulh pen pen
A dangtak pen in Nong ompihna hi Topa
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Kha Siangtho aw
Nong ompihna ngai ing


Bridge
Nong om loh ciang kei hawm luang ing
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Nong om loh ciang kei hawm luang ing
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Nong om loh ciang kei hawm luang ing
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Nong ompihna kisam ing

Kha Siangtho - Thang Tawng
Kha Siangtho - Thang Tawng Ai Suan 3 Views • 8 days ago

⁣Kha Siangtho


Verse 1
Topa aw kong bia uh hi
Lungsim khempeuh tawh kong bia uh hi
Topa aw ki niamkhiat in
Na khephung kong naih laitak in ah


Chorus
Khasiangtho hong ki bua suk in
Khasiangtho hong ki bua suk in
Khasiangtho hong ki bua suk in
Nang kong biakpiak laitak un


Bridge
Na maipha hong musak den in
Na maipha hong musak den in
Na maipha hong musak den in
Nang kong biakpiak laitak un

A Nisim In - Thang Tawng
A Nisim In - Thang Tawng Ai Suan 3 Views • 8 days ago

⁣A Nisim In


Verse 1
A nisim in Topa itna
A nisim in Topa hoihna
A nisim in Topa hehpihna
Kicing den hi


Verse 2
A nisim in a thumaan na
A nisim in a kamciam na
A nisim in hong piak thupha te
Kicing den hi


Pre-Chorus
Huihpi tuihualte a daisak thei Topa
A tawntung in ei tawh
Hong om khawm den hi


Chorus
Zekai cih om ngei lo
Laplah cih om ngei lo
Hong len den, vanglian a khut tawh
Hong nusia ngei lo hi
Hong taisan ngei lo hi
Hong manghilh ngei lo hi
Nisim in