Sian Tongluan Thu Atom In

blob-article

Sian Tongluan cih laigual no khat pen 2006 kumin Pasian hong piak laigual leh khiatna hoih mah mah khat ahi hi.

Sian pen ka pa min patna pan ka lak hi a, "Pasian" ka cihnopna zong ahi hi. Luan pen ka nu min patna mah pan ka lak hi a, i biak Pasian in ka tungah a thuphate hong "Luan" ka cihnopna zong ahi hi.

Tong leuleu ciangin laigual hoih, laigual kicingsak leh khiatna hoih hong piankhiatna dingin ka behlap ahi hi. Tong in khiatna nei-in ahih hang in tong i khaitna hih munah lalo zaw in Tongluan a kigawm ciang bekin a khiatna a lazaw ka hi hi.

Sian Tongluan i a khiatna in a beisa ka nuntaknate sungah gentheih haksatna tampitak thuak in hi mah tase leng i biak Pasian in ka thuak gentheih haksatnate pan hong nusia, hong paisan, hong manghilh hetlo in mawh nei pipi mah ka nuntakna hong it veve in a thuphate hong luansuk in thupha namkim hong pia, hong muhsaknate ka ngaihsut sut ciangin Sian Tongluan cih Pasian hong piak laigual leh khiatna hoih mah mah khat ka na phuak thei hi.

Sian Tongluan cih khiatna tomlak le hang "cidamna leh lungnopna, pilna leh siamna, hauhna leh maitaina, sepna peuhah lawhcinna, ..." cihte khempeuh Sian Tongluan cihna ahi hi. (hihtheihlohna pan hihtheihna khempeuh Sian Tongluan)".

Thukhupna: Heisuk heitoh, sep leh bawlna khat peuhpeuhah I biak Pasian lo tawh gualzawhnate kingah ngeilo hi. Vaikhat peuhpeuh I neih ciangin I biak Pasian tungah I vaikhempeuh ap le hang I biak Pasian in hong ompih dingin matut gualzawhnate hong pia ding hi ...

Tualniam ka nuntakna hong tawisang Pa, Lungdeih liibang cinna tung Sianmang aw,
Luitui luang silsial a lunggul gam kisa bang'n, Nang kong lunggul hi Topa ...

Brand Slider

 Bible
 Books
 Oldbok
 Music
 Videos
 Movies
 Tutorials